Börsens Disciplinnämnden har meddelat beslut att ålägga Morphic ett vite om tio årsavgifter motsvarande 1,9 mkr. Nämnden anser att Morphic, sedan bolaget börsnoterades i mars 2008, brustit vad avser ledning och styrelse liksom kvaliteten vad avser intern planering och kontroll. I motiveringen noteras att dessa missförhållanden så gott som uteslutande kan hänföras till tidigare styrelse och ledning.

Sedan juni 2009 har en ny styrelse utsetts av årsstämman. I samråd med Börsen har en Åtgärdslista med nödvändiga aktiviteter upprättas. Företaget har fått en ny organisation. Informationspolicyn tillämpas mer strikt och bolagets interna processer har förbättrats.

Åtgärdslistan är i stort sett genomförd och Morphic har en tät dialog med Börsen. Morphic kommer att flyttas från börsens observationsavdelning när åtgärdsplanen är genomförd i sin helhet och detta granskats av börsen.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Valfridsson, VD Morphic Technologies, +46 70 556 3009,
[email protected]