Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (publ) (“SBB”) intressebolag Public Property Invest AS (“PPI”) har idag framgångsrikt börsnoterats på Oslo-börs. Noteringen ökar PPI:s tillgång till kapitalmarknaden och är således en viktig del av SBB:s strategi att stärka SBB-koncernens finansiella ställning och maximera aktieägarvärdet över tid. SBB överför i samband med noteringen delar av sitt norska bestånd till PPI.

’’Noteringen av PPI är en viktig milstolpe i den strategiska omvandling som SBB genomför för att skapa en decentraliserad koncernstruktur med portföljbolag som kan finansiera sig självständigt. PPI får nu god tillgång till aktie- och kreditmarknaderna vilket stärker den sammantagna finansiella positionen och ökar flexibiliteten för SBB. Vi tecknar ytterligare aktier i samband med noteringen och ser fram emot att stötta PPI som en långsiktig ägare och samarbetspartner”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

För att tillse att PPI uppnår tillräcklig finansiell skala i sitt fastighetsbestånd har SBB i samband med noteringen genomfört försäljningar av fastigheter till ett bokfört värde om 1,7 miljarder kronor i utbyte mot 31,6 miljoner aktier i PPI. SBB har även tecknat ytterligare 11,7 miljoner aktier i noteringen till kursen 14,5 NOK per aktie.

SBB ägde 44,8 procent av aktierna i PPI före transaktionen och kommer, beroende på utfallet av övertilldelningsoptionen, att äga mellan 33,71–36,26 procent av aktierna i PPI efter transaktionen vilket preliminärt bedöms medföra en resultateffekt om 0,6 miljarder kronor, efter upplösning av uppskjuten skatt om 0,1 miljarder kronor. Det slutliga resultatet av transaktionen kommer att redovisas i SBB:s rapport för det andra kvartalet 2024.

SBB:s norska förvaltningsorganisation flyttas i samband med transaktionen till PPI och SBB tecknar samtidigt ett avtal för förvaltning med PPI för sitt kvarvarande bestånd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected][email protected]

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2024 kl. 09:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.