Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) fattat beslut om notering av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor, varav 700 miljoner kronor emitterats (”Hybridobligationen”), på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har idag godkänt bolagets ansökan om upptagande till handel av Hybridobligationen och första dag för handel är måndag den 6 november 2017. Hybridobligationen har handelsbeteckning SAMN 001.

Med anledning av detta har Samhällsbyggnadsbolaget upprättat ett prospekt, som godkändes av Finansinspektionen den 23 oktober 2017. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på bolagets hemsida (www.sbbnorden.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]