Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 22 september 2017 en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor (”Hybridobligationslånet”). Initialt emitterades 400 miljoner kronor till en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 7,0% marginal fram till första inlösendagen, vilken infaller 5,5 år efter emissionsdagen.

Samhällsbyggnadsbolaget kommer den 29 september 2017 att emittera ytterligare hybridobligationer om totalt 300 miljoner kronor inom ramen om 1 000 miljoner kronor för Hybridobligationslånet. Emissionen sker på samma villkor som anges ovan, i en så kallad ”tap issue”. Hybridobligationerna kommer att emitteras till innehavaren av de hybridobligationer om 300 miljoner kronor som Samhällsbyggnadsbolaget offentliggjorde att Bolaget hade emitterat den 19 juli 2017. De nya hybridobligationerna kommer att användas som likvid för återköp av de gamla hybridobligationerna. De gamla hybridobligationerna kommer därefter att ”makuleras”.

ABG Sundal Collier har agerat finansiell rådgivare avseende återköp och emission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]