EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), org. nr. 556981-7660 (“SBB” eller “Bolaget”) offentliggör att Bolaget idag annullerat återköpta hybridobligationer (”Hybridobligationerna” var och en, en ”Hybridobligation”) såsom listas nedan (”Annulleringen”). Bolaget kan på eget initiativ annullera Hybridobligationer som Bolaget innehar i enlighet med klausul 11.1 i obligationsvillkoren för respektive Hybridobligation (tillsammans ”Terms and Conditions”). Anledningen till Annulleringen är att Bolaget, efter Annulleringen, avser att utöva sin rätt till inlösen av samtliga Hybridobligationer vid en väsentlig återköpshändelse (”Substantial Repurchase Event”) enligt klausul 11.4 i Terms and Conditions.

Meddelanden om Annulleringen, daterade den 7 november 2019, kommer att distribueras till innehavarna av det återstående Utestående Beloppet och kommer att göras tillgängliga på Emittentens webbplats (sbbnorden.se/en/investor-relations-main/reports/).

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Annullerat belopp / Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599 / SEK 1 000m / SEK 995m / SEK 5m / SEK 1m

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776 / SEK 1 200m / SEK 1,164m / SEK 36m / SEK 2m

För information om Annulleringen, vänligen kontakta:

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

Ilija Batljan, VD och grundare, Email: [email protected]

Rosel Ragnarsson, Head of Finance, Email: [email protected]