Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar en skolfastighet i Kristiansand i Norge, till Aviva Investors för ett överenskommet fastighetsvärde om 415,5 miljoner NOK (445,8 miljoner SEK). Fastigheten har genererat en avkastning på eget kapital (cash-on-cash) om 83 miljoner NOK sedan den förvärvades av SBB i maj 2017.

Det fastställda fastighetsvärdet är 24,5 miljoner NOK (6 %) högre än externvärderingen vid årsskiftet eller 54,4 miljoner SEK (14 %) med hänsyn taget till valutaförändringar.

”Det var ett svårt beslut att genomföra affären men möjligheten att påvisa hur attraktivt våra tillgångar värderas på fastighetsmarknaden blev den avgörande faktorn. Finansiellt är det en fantastisk affär där vi under relativt kort tid genererat en avkastning på eget kapital om 83 miljoner NOK. Denna affär skapar fina möjligheter för oss att agera offensivt framöver och fortsätta vår resa som Nordens starkaste aktör med fokus på samhällsfastigheter,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Fastigheten, med en total uthyrningsbar yta om cirka 15 800 kvadratmeter, är fullt uthyrd till Kristiansands kommun med en återstående hyreslängd på ca 20 år. Hyresintäkten idag uppgår till cirka 19,2 miljoner NOK per år. Fastigheten bedöms generera ett driftnetto om cirka 17,9 miljoner NOK på årsbasis. Frånträde av fastigheten sker den 30 april 2018 men SBB kommer även fortsättningsvis att ansvara för fastighetsförvaltningen av fastigheten åt köparen.

Aviva Investors förvärvar fastigheten i Kristiansand som sin andra investering i fonden Continental European Long Lease Strategy (CELLS). Fondens målsättning är att leverera säkra, förutsägbara kassaflöden, huvudsakligen via index-kopplade hyresavtal i en portfölj av kontinentaleuropeiska fastigheter med ett initialt fokus på kontor, detaljhandel, logistik och alternativa sektorer i Tyskland, Österrike, Benelux och Skandinavien.

”Kristiansandaffären utgör ett attraktivt tillfälle att investera i en mycket stabil tillgång inom utbildningssektorn med ett 20-årigt inflationskyddat hyresavtal med en kommunal hyresgäst. Dessa egenskaper gör Kristiansand till en defensiv investering med ett långsiktigt säkerställt kassaflöde, som passar perfekt in i fondens investeringsprofil,” kommenterar Matthias Hübner, fondförvaltare för Long Income Europe hos Aviva Investors.

Aviva Investors är Aviva plc:s globala kapitalförvaltningsverksamhet. Företaget levererar investeringslösningar och tjänster till kunder över hela världen. Aviva Investors är verksamma i 15 länder i Asien och Stillahavsområdet, Europa, Nordamerika och Storbritannien med ett förvaltat kapital om 353 miljarder GBP per den 31 december 2017.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 13.20 CET.