SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 680 mkr (1 339).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 071 mkr (877). 
 • Resultat före skatt blev 1 904 mkr (3 131), varav:    
  • Förvaltningsresultatet ingår med 321 mkr (338). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -205 mkr. 
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 1 340 mkr (2 041).  
  • Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 177 mkr (749). 
  • Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 58 mkr (7). 
  • Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 8 mkr (-4).
 • Periodens resultat var 1 690 mkr (2 429) efter avdrag för uppskjuten skatt om -212 mkr (-662) och aktuell skatt om -2 mkr (-40), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,07 kr (3,60) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde ökade med 2,2 mdkr under perioden till 25,2 mdkr (23,0).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 8 736 mkr (7 120), motsvarande 11,55 kr (9,65) per aktie.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,25 kr (0,10) per stamaktie A och B, utdelning på 2 kr per stamaktie D och utdelning om 35,00 (35,00) kr per preferensaktie.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 453 mkr (384).
 • Driftsöverskottet ökade till 274 mkr (257).
 • Resultat före skatt var 700 mkr (493), varav förvaltningsresultatet ingår med 28 mkr (87). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -125 mkr. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 671 mkr (409).
 • Periodens resultat ökade till 691 mkr (381), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,83 kr (0,48) före utspädning.

”Vi levererar ett resultat efter skatt på 691 mkr motsvarande 0,83 (0,48) kr per A- och B stamaktie under fjärde kvartalet. 2018 blev Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) bästa år hittills och vi avslutar det med ett bra kvartal. Starkt resultat, förstärkt finansiell ställning och reducerad finansieringskostnad möjliggör en höjd utdelning från 0,10 kronor till 0,25 kronor per A- och B stamaktie. Vår intjäningsförmåga på 12-månaders rullande basis var i slutet av året ca 770 mkr, vilket motsvarar en ökning med 32 procent från 582 mkr i slutet av 2017. De finansiella nyckeltalen talar sitt tydliga språk. Vid utgången på året redovisar vi ett eget kapital på 11 197 mkr. Belåningsgraden uppgick till 53 procent och den justerade soliditeten till 44 procent.

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Bokslutskommuniké 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl. 08:00 CET.