SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 5 121 mkr (1 996).
 • Driftsöverskottet ökade till 3 479 mkr (1 265).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 2 232 mkr (653).
 • Resultat före skatt ökade till 10 341 mkr (3 137), varav:
   • Förvaltningsresultatet ingår med 2 474 mkr (645). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -251 mkr (-280).
   • Värdeförändringar fastigheter ingår med 8 542 mkr (2 453).
   • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -207 mkr (39).
 • Periodens resultat uppgick till 9 084 mkr (2 624) efter uppskjuten skatt om -1 092 mkr (-479) och aktuell skatt om -165 mkr (-34), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 6,41 kr (2,97).
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 90,2 mdkr (79,5).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 37 505 mkr (24 855), motsvarande 28,21 kr (20,04) per aktie.
 • Styrelsen föreslår utdelning om 1 kr (0,60) per stamaktie A och B och utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1253 mkr (596).
 • Driftsöverskottet ökade till 810 mkr (362).
 • Resultat före skatt var 4 199 mkr (1 611), varav förvaltningsresultatet ingår med 873 mkr (137). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansierings- och transaktionskostnader om -45 mkr. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 3 294 mkr (1 317).
 • Periodens resultat ökade till 3 350 mkr (1 287), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,29 kr (1,49) efter utspädning.

”SBB:s tillgångar tillhör de mest eftertraktade i en lågräntemiljö där investerare letar efter stabil och trygg avkastning. Trygga och stabila hyresintäkter från vår motståndskraftiga portfölj med lågrisktillgångar i form av svenska hyresrätter och nordisk socialinfrastruktur i form av bland annat äldreboende, skolor, förskolor och LSS-fastigheter är en fantastisk bas. Det som levererar värdeskapandet är vårt team och vår plattform med fullskalig infrastruktur för tillväxt och exekvering av våra tre value-add-strategier: fastighetsutveckling, renoveringar/investeringar och transaktioner. Tillsammans levererar dessa fyra värdeskapande områden för 2020 ett resultat före skatt om 10 341 mkr och ett resultat efter skatt om 9 084 mkr. Efter avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandel uppgick periodens resultat till 6,41 kr per stamaktie A och B.

SBB:s långsiktiga arbete ger goda resultat inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi gör omfattande investeringar för att minska klimatpåverkan.

SBB fortsätter att leverera stark tillväxt. Förvaltningsresultatet ökade med 284 procent i jämförelse med år 2019 till 2 474 mkr (645). En kraftig ökning av driftnettot till 3 479 mkr (1 265) är huvudförklaringen bakom den starka utvecklingen av förvaltningsresultatet. Vår bedömning är att vi har uppfyllt nyckeltalen för BBB+ rating och vi fortsätter att sänka den genomsnittliga räntan som vid utgången av perioden var 1,31 procent (1,76).

Vi är också måna om att resultatet kommer våra aktieägare till gagn i form av årligt ökande utdelningar. I år föreslår styrelsen en utdelning om 1 krona per stam A- och B-aktie.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bilaga: Bokslutskommuniké januari – december 2020

Bokslutskommunikén finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 08:00 CET.