SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2023 I KORTHET

Kvartalet i korthet

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 725 mkr (1 831)
 • Driftsöverskottet uppgick till 1 206 mkr (1 256).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 284mkr (744).
 • Resultat före skatt uppgick till -3 959 mkr (3 472), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 187 mkr (1 326). I förvaltningsresultatet ingår jämförelsestörande poster om -146 mkr (-16).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med -2 332 mkr (2 362).
  • Resultat från intresseföretag/JV ingår med -369 mkr (434). En nedskrivning om -160 mkr har gjorts av andelarna i JM.
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -1 199 mkr (-341).
 • Periodens resultat var mkr -3 898 mkr (2 939) efter avdrag för uppskjuten skatt om 229 mkr (-401) och aktuell skatt om -169 mkr (-132), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -3,90 kr (1,86) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 134,4 mdkr (135,6).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 38 780 mkr (45 579), motsvarande 26,67 kr (31,34) per aktie.

” Förvaltningsresultatet exkl. valutakursdifferenser och jämförelsestörande poster uppgick till 816 mkr under första kvartalet. Vi levererar en stark driftnettoökning i jämförbart bestånd på 13,4 procent. Detta motsvarar 600-700 mkr i högre intjäning på årsbasis. Driftnettot kommer fortsätta utvecklas starkt då hyresökningen från bostäderna, efter avslutad årlig förhandling, slår igenom från Q2 och framåt. Till detta tillkommer under året färdigställda projekt med ett ökat driftnetto om ytterligare ca 200 mkr. Sammantaget förväntas ökningen av driftnettot landa på 800-900 mkr. Detta kan jämföras med att en ökning av STIBOR med exempelvis 100 punkter från nuvarande 3,5 procent till 4,5 procent skulle öka vår totala räntekostnad med ca 200 mkr. Givet bolagets nuvarande räntesäkringar och marknadens nuvarande prissättning kommer det att ta nästan 4 år innan bolagets snittränta skulle överstiga 3 procent. Efterfrågan på våra samhällsfastigheter och bostäder har aldrig varit högre än nu. Den ekonomiska uthyrningsgraden fortsatte att öka och uppgick till 95,5 procent (94,3).

Denna rapport visar tydligt att vi klarat av att minska skuldsättningen under 60% i enlighet med S&P:s definition av belåningsgraden och att vår räntetäckningsgrad fortsatt ligger på en bra nivå överstigande 3 gånger och kommer att stärkas ytterligare. Vårt fokus på en starkare rating och lägre skuldsättning fortsätter. Vi kommer under de närmaste 6 månaderna att reducera våra skulder genom likviditet från försäljningar och den planerade företrädesemissionen.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 08:00 CET.