Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2019, beslutat om en riktad emission av
6 639 360 stamaktier av serie B (”B-aktier”) till ett pris motsvarande cirka 29,9 SEK per aktie och med likviddag omkring den 25 februari 2020. Syquant Capital har, för vissa fonders räkning, (”Syquant Capital”) tecknat samtliga B-aktier i den riktade nyemissionen.

Emissionen genomförs med anledning av att SBB ingått avtal med Syquant Capital om förvärv av totalt 8 736 000 stamaktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) (till ett pris inte överstigande priset i det nyligen avslutade erbjudandet till aktieägarna i Hemfosa). De nyemitterade B-aktierna utgör del av det överenskomna vederlaget och teckningspriset per B-aktie motsvarar aktiens volymviktade genomsnittskurs per den 20 februari 2020, sista handelsdagen innan avtalets ingående.

Den riktade nyemissionen kommer att leda till en ökning av antalet aktier i Samhällsbyggnadsbolaget med 6 639 360 och en ökning av aktiekapitalet med 663 936 SEK. Detta innebär en ökning av antalet aktier från 1 368 067 979 till 1 374 707 339 och en ökning av aktiekapitalet från 136 806 797,90 SEK till 137 470 733,90 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,5 procent av utestående antalet aktier och cirka 0,2 procent av utestående antalet röster i Bolaget. Efter förvärvet kommer SBB kontrollera 98,3 procent av aktierna och 98,9 procent av rösterna i Hemfosa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020 kl. 20:15 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.