Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s (”SBB”) aktier[1] för upptagande till handel på huvudlistan på sedvanliga villkor[2].

Första dagen för handel i SBB:s aktier[1] på Nasdaq Stockholm är planerad till fredagen den 20 september 2019. Sista handelsdag för SBB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market beräknas vara torsdagen den 19 september 2019.

De aktier som upptas till handel kommer att handlas med såväl oförändrade kortnamn (SBB B, SBB D och SBB PREF) som ISIN-koder (SE0009554454, SE0011844091 och SE0009580715). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktieägare i SBB behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

”Vi har haft en uttalad ambition att genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholm under 2019 och det känns bra att nu kunna ta detta viktiga steg. En notering på huvudlistan innebär en ytterligare höjd kvalitetsstämpel på SBB och går helt i linje med vår profil som långsiktig samhällsbyggare. Sedan den ursprungliga noteringen på First North har vi märkt ett kontinuerligt ökande intresse för vår verksamhet både i Norden och internationellt, och jag förväntar mig att detta kommer bli ännu större på huvudlistan,” säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättas med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm, vilket förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras på SBB:s hemsida (https://sbbnorden.se/) omkring den 18 september 2019.

Rådgivare

ABG Sundal Collier och SEB Corporate Finance är finansiella rådgivare och Vinge och Hammarskiöld är legala rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.


[1] Den godkända ansökan berör SBB:s B-, D- och preferensaktier. Givet det nyligen avslutade utbyteserbjudandet till innehavarna av SBB:s preferensaktier, pågår en utvärdering av om spridningskravet avseende preferensaktierna kan uppfyllas. Ytterligare information rörande hanteringen av SBB:s preferensaktier avses lämnas inom kort.

[2] Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen och att spridningskraven avseende aktierna uppfylls.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 11:15 CET.