Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”publ”) (”Bolaget”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 26 juni 2020 att dotterbolaget Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa” eller ”Emittenten”) utnyttjar sin möjlighet att lösa in den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337 (”Obligationen”). Inlösenförfarandet var villkorat av att ett marknadslån emitteras som refinansierar Obligationen (”Finansieringsvillkoret”).

Emittenten offentliggör idag att Finansieringsvillkoret är uppfyllt och att inlösen av Obligationen kommer att ske den 17 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 19:20 CET.