EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN) 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”SBB”), med rating BBB- (stable) av S&P och BBB- (stable) av Fitch, erbjuder innehavare av Bolagets utestående efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid och rörlig ränta listade nedan (”Hybridobligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Hybridobligationer mot kontant vederlag till det pris som anges nedan (”Återköpserbjudandet”). Hybridobligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 16 oktober 2019.

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt belopp / Pris

2017 eviga hybridobligationer / SE0010414599 / SEK 1 000m / SEK 700m / SEK 1m / 113,40%

2018 eviga hybridobligationer / SE0011642776 / SEK 1 200m / SEK 1 200m / SEK 2m / 112,80%

Återköpsdokumentet finns under följande länk: sbbnorden.se/investor-relations/rapporter/.

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid, rörlig räntekonstruktion och med en första inlösendag efter 5,25 år från första emissionsdag (de ”Nya Hybridobligationerna”) med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 21 oktober 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 28 oktober 2019. Bolagets återköp av Hybridobligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Hybridobligationerna. 

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), DNB Markets a part of DNB Bank ASA, Sweden Branch (”DNB”), Nordea Bank Abp (”Nordea”), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att agera arrangörer och bookrunners i samband med en emission av de Nya Hybridobligationerna. Danske Bank, DNB, Nordea, SEB och Swedbank agerar Dealer Managers och Tender Agents för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Managers och Tender Agents:

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +46 (0)8- 23 56 23, [email protected]

DNB Markets a part of DNB Bank ASA, Sweden Branch: +47 23 26 80 99, [email protected]

Nordea Bank Abp: +46 8 407 91 35, [email protected] 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ): +46 (0)8-506 230 82, [email protected]

Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, [email protected]

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD and Grundare, [email protected]
Rosel Ragnarsson, Head of Finance, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Ilija Batljans försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 15:10 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) 

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.