Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har anlitat Danske Bank, DNB, Nordea och Swedbank att utreda förutsättningarna för en emission av en ny hybridobligation i svenska kronor med ett rambelopp om 1 500 mkr och en löptid till första återköpstillfället om drygt fem år.

”Bolagets mål är att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten och en emission av en hybridobligation kommer att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och förväntas ur ett ratingperspektiv ge förstärkning till det egna kapitalet motsvarande halva det emitterade beloppet,” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 08.00 CET.