Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar tre projektfastigheter i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter till Hemsö där Hemsö övertar ansvaret för finansiering av projekten samt en kontorsfastighet i Norge med delvis offentliga hyresgäster som säljs till lokala investerare. 

”SBB avyttrar projektfastigheter som ej inkluderas i SBB:s intjäningsförmåga samt renodlar beståndet genom att sälja icke-kärninnehav av kontorsfastigheter vilket stärker SBB:s balansräkning och minskar kommande investeringsbehov. Det känns också väldigt bra att det är Hemsö som är köpare av samhällsfastigheterna vilket säkerställer långsiktighet och goda relationer med hyresgästerna”, kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Slutligt fastighetsvärde fastställs i samband med projektens färdigställande.

Affärerna signerades 30 juni 2022 och frånträden sker under tredje kvartalet 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.