Den 30 november 2022 kommunicerade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) en ovillkorad försäljning avseende en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 mdkr med tilläggsköpeskillingar om upp till ytterligare 1,2 mdkr.

Affären genomförs i tre delar där den första delen genomfördes den 18 januari 2023, varigenom SBB erhöll 6,6 mdkr i kontant betalning. Den andra delen av affären genomfördes 31 mars 2023 och SBB erhöll då ytterligare 2,1 mdkr i kontant betalning. Den sista delen genomfördes idag varigenom SBB erhöll cirka 400 mkr i kontant betalning. SBB avser att använda nettolikviden från transaktionen för att stärka bolagets likviditet och finansiella position.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.