Fitch Ratings (”Fitch”) har idag uppgraderat ratingutsikterna för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) till positiva från stabila, vilket innebär att SBB:s nya rating är BBB- med positiva utsikter för bolaget och dess icke säkerställda skuld. Revideringen följer SBB:s offentliggjorda avsikt den 24 november 2020 att lämna ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande att förvärva Entra ASA.

Fitch konstaterar i sin rapport att förvärvet skulle reflektera en förväntad förbättring av SBB:s affärsprofil, vilket i kombination med fortsatta avyttringar av icke-kärnfastigheter skulle berättiga en högre rating.

Fitch sammanfattning av revideringen återfinns nedan på engelska.

“The Positive Outlook reflects expected step-change improvements in SBB’s business profile resulting from a successful bid. This, combined with deleveraging as SBB continues its disposal of non-core assets, would warrant a higher rating. The resultant business profile would have greater diversification across government-linked tenants mainly in two ‘AAA’-rated countries, together with improved profitability and scale. Fitch views the greater stability of the combined group’s community service and regulated residential rental income (90%/10%) would allow higher leverage than for commercial office asset peers.“

“Som konstaterat I samband med offentliggörandet av avsikten att förvärva Entra ser vi möjligheter att frigöra väsentliga synergier och ytterligare stärka SBB:s finansiella profil och roll på kapitalmarknaden. I linje med detta ser vi hur transaktionen fortsätter förbättra våra kreditnyckeltal och vi är därmed väl positionerade att uppnå målet om BBB+ rating under 2021”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2020 kl. 11:15 CET.