Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) offentliggör tidigare ej offentliggjord information rörande aktuell intjäningsförmåga baserat på Bolagets fastighetsbestånd per den 28 mars 2017. Därtill presenteras aktuell intjäningsförmåga inklusive tillträdda och avtalade men ej tillträdda förvärv, samt exklusive frånträdda och avtalade men ej frånträdda avyttringar. Förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 3 april 2017 har beaktats. Anledning därtill är att Bolaget har beslutat att träffa utvalda institutionella investerare som ett led i den tidigare kommunicerade utvärderingen av en stamaktieemission under 2017. För ytterligare information om Bolagets utvärdering av stamaktieemission, se pressmeddelande offentliggjort den 6 april 2017.

Aktuell intjäningsförmåga

I tabellerna nedan presenterar Samhällsbyggnadsbolaget aktuell intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis. Aktuell intjäningsförmåga är inte en prognos utan endast att betrakta som en hypotetisk ögonblicksbild och presenteras enbart för att illustrera intäkter och kostnader på årsbasis givet fastighetsbeståndet, finansiella kostnader, kapitalstruktur och organisation vid en bestämd tidpunkt.

Följande information utgör underlag för beräkning av intjäningsförmågan:

  • Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis (inklusive tillägg och hyresrabatter) samt övriga fastighetsrelaterade intäkter utifrån gällande hyreskontrakt per den 31 mars 2017.
  • Drifts- och underhållskostnader utgörs av budgeterade kostnader för ett normalår.
  • Fastighetsskatten har beräknats utifrån fastigheternas aktuella taxeringsvärden för taxeringsåret 2017.
  • Kostnader för centraladministration har beräknats utifrån befintlig organisation.
  • I finansnettot, för aktuell intjäningsförmåga baserat på tillträtt fastighetsbestånd per den 28 mars 2017, har inte antagits några finansiella intäkter. Finansiella kostnader har beräknats utifrån kontrakterade räntenivåer och inkluderar såväl räntor på externa lån och obligationer.

Aktuell intjäningsförmåga baserad på tillträtt fastighetsbestånd per den 28 mars 2017

Nedan aktuell intjäningsförmåga är baserad på tillträtt fastighetsbestånd per den 28 mars 2017, inklusive fastigheten Polisen 2 i Nyköping som per samma datum hade frånträtts, vilket också motsvarar det fastighetsbestånd som beskrivs i Samhällsbyggnadsbolagets Bolagsbeskrivning, vilken offentliggjordes den 31 mars 2017.

MSEK Fastighetsbestånd per den 28 mars 2017
Hyresintäkter  1 153
Fastighetskostnader -379
Driftnetto 774
Central administration -35
Finansnetto -343
Förvaltningsresultat 396

Aktuell intjäningsförmåga inklusive avtalade men ej tillträdda förvärv exklusive avtalade men ej frånträdda avyttringar

Nedan aktuell intjäningsförmåga är baserad på tillträtt fastighetsbestånd per den 28 mars 2017, justerat för förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 3 april 2017. Fastigheter som tillträtts eller där avtal om förvärv ingåtts har inkluderats, och fastigheter som frånträtts eller där avtal om avyttring ingåtts har exkluderats.

MSEK Fastighetsbestånd per den 28 mars 2017 justerat för ej tillträdda förvärv och ej frånträdda avyttringar1)
Hyresintäkter 1 483 
Fastighetskostnader -477 
Driftnetto 1 007 
1) Justerat för fastigheter tillträdda och frånträdda efter den 28 mars 2017 samt avtalade men ej tillträdda eller frånträdda förvärv och avyttringar. Förändringar och avtalade förändringar i fastighetsbeståndet fram till och med den 3 april 2017 har beaktats. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]