Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget” eller ”Bolaget”) har anlitat Nordea att utreda förutsättningarna för två nya kapitalmarknadsemissioner. Emissionerna består av en hybridobligation, som är efterställd Bolagets (inklusive dotterbolags) utestående seniora icke-säkerställda obligationer, och en senior icke-säkerställd obligation, båda denominerade i svenska kronor.

En emission av en hybridobligation kommer att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och ligger väl i linje med Bolagets mål att senast vid utgången av 2018 uppfylla villkoren för en investment grade-rating från ett av de ledande kreditvärderingsinstituten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]