Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Samhällsbyggnadsbolaget”) offentliggjorde den 20 december 2016 en emission av ett icke säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor (”Obligationen”), utfärdad av dotterbolaget SBB i Norden AB (publ).

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

Med anledning av detta har SBB i Norden AB (publ) upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Samhällsbyggnadsbolagets hemsida (www.sbbnorden.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]