Den extra bolagsstämman i Morphic Technologies AB (publ), u.n.ä. till Amasten Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 10 januari 2013 om sammanläggning av aktier med villkoren 1:100, innebärande att 100 aktier läggs samman till 1 aktie. Styrelsen i Bolaget har, i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut, fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 29 januari 2013.

Sista dagen för handel i Bolagets aktier före sammanläggningen är den 24 januari 2013. Första dagen för handel i Bolagets aktier efter sammanläggningen är den 25 januari 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med den 25 januari 2013 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

Efter sammanläggning samt den riktade emissionen och apportemissionen, som beslutades av den extra bolagsstämman den 10 januari 2013, registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, uppgår Bolagets aktiekapital till 25 765 120,36 SEK fördelat på totalt 17 176 569 aktier.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100, kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från en av Bolagets större aktieägare för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av aktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. 

Tidsplan för sammanläggningen av aktier:

24 januari 2013                             Sista dag för handel före sammanläggning.
25 januari 2013                             Första dag för handel efter sammanläggning. Ny aktiekurs.
29 januari 2013                             Avstämningsdag för sammanläggning.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Melin, Morphic Technologies AB, u.n.ä. till Amasten Holding AB
[email protected] + 46 20 210 575
eller

Jan Rynning, Ordförande i Morphic Technologies, + 46 7 0 351 00 05
[email protected]

eller

Mattias Klintemar, avgående VD i Morphic Technologies u.n.ä. till Amasten Holding AB,
+46 7 0 932 64 67,
[email protected]

Morphic Technologies’ B shares is listed on the OMX Nordic Exchange since March 4, 2008.