Amasten Fastighets AB (publ), (”Amasten” eller ”Bolaget”) har blivit informerade om att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avser att sälja sina aktier i Amasten. SBB äger tillsammans med dotterbolag cirka 20 % av kapitalet och rösterna i Amasten. SBB:s innehav i Amasten är tänkt att säljas genom ett så kallat ”accelerated book building”-förfarande, vilket avses att inledas kl. 17.31 den 18 december 2019.

Amasten ser positivt på att få in nya långsiktiga ägare i Bolaget och har bistått säljande aktieägare och dess rådgivare i försäljningsprocessen. Som ett led i detta har Bolagets företagspresentation uppdaterats och offentliggjorts på Amastens hemsida under Investor Relations.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, [email protected]

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019 kl. 07.15 CET

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Fastighetsbeståndet utgörs av 90 % bostäder, resterande ytor utgörs av kontors-, butiks-, industri- och samhällslokaler. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. [email protected]