Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har ingått avtal om att förvärva sex äldreboenden i Stor-Stockholm samt bostäder och två äldreboenden i Helsingborg till ett värde om cirka 2,5 mdkr. Förvärven omfattar en total area om cirka 70 000 kvm med ett hyresvärde om cirka 107 mkr genererande ett driftnetto om cirka 95 mkr. Den genomsnittliga löptiden avseende äldreboendena uppgår till cirka 14,5 år.

SBB har därutöver ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende med en total area om cirka 43 000 kvm och ett årligt hyresvärde om cirka 81,5 mkr genererande ett driftnetto om cirka 76 mkr.

SBB har även ingått avtal (om cirka 1,1 mdkr) samt avsiktsförklaringar (om cirka 0,6 mdkr) om att avyttra icke strategiska fastigheter för cirka 1,7 mdkr. Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna (2021-03-31) med cirka 13 procent.

”Den här affären är den största transaktionen innehållande enbart äldreboenden som gjorts i Norden SBB fortsätter att vara transaktionsintensivt, där vi stärker vår portfölj genom förvärv av äldreboenden med långa hyresavtal samt svenska reglerade hyresrätter, och avyttrar icke strategiska fastigheter bestående av framför allt offentliga kontor. Transaktionerna visar återigen på förmågan hos Europas starkaste fastighetsteam att leverera resultat från våra value-add-strategier”, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Tillträden och frånträden beräknas slutföras under andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Affärsutvecklingschef Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 07:00 CET.