Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) lämnar härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa” eller ”Bolaget”) att förvärva samtliga stam- och preferensaktier i Hemfosa (”Erbjudandet”). Hemfosas stam- och preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap. SBB:s stamaktier av serie B och stamaktier av serie D är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Läs fullständigt offentliggörande här

SBB

Adrian Westman, IR-chef

Telefon: +46 73 509 04 00

E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 07.00 (CET).