Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) har med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman 5 november 2018, beslutat om en riktad nyemission av 10 209 678 stamaktier av serie D ett pris om 31,00 kronor per aktie (“Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 316,5 miljoner kronor.

Phoenix Insurance Company har tecknat sig för 10 209 678 D-aktier i Nyemissionen. Bolaget anser att Nyemissionen skapar de bästa förutsättningarna för att på ett snabbt och effektivt sätt erhålla rörelsekapital och därmed öka flexibilitet beträffande Bolagets egna kapital. Nyemissionen bidrar till att SBB närmar sig en investment grade rating.

SBB har samtidigt avtalat att använda den erhållna emissionslikviden till att återköpa hybridobligationer (ISIN SE0010414599) till ett nominellt belopp om 300 000 000 SEK. Återköpspriset för obligationerna motsvarar 105,5 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp.

Efter återköpet uppgår SBBs innehav av ovan nämnda hybridobligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om 300 000 000 SEK.

Efter registrering av Nyemissionen av D-aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 797 850 672 varav 209 977 491 Stam A-aktier, 546 071 540 Stam B-aktier, 41 626 390 Stam D-aktier och 175 251 Preferensaktier. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,28 procent av totalt antal aktier i Bolaget och 0,38 procent av totalt antal röster i Bolaget.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som Sole Lead Manager och Bookrunner och Wistrand Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2018 kl. 21:30 CET.