Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggör att återstående konvertibelinnehavare av efterställda tvingande konvertibler som emitterades under 2021 med ett nominellt belopp om totalt 2,75 mdkr som förfaller 2023 (”Konvertiblerna”) har anmälts för konvertering till Stam B-aktier. Konvertibler med ett nominellt belopp om totalt 10 miljoner kr har av konvertibelinnehavare anmälts för konvertering till sammanlagt 523 641 Stam B-aktier. Efter konverteringen finns inga ytterligare utestående Konvertibler, innebärande att samtliga Konvertibler har konverterats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 kl. 10:15 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.