Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till någon jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder utöver dem som följer av svensk rätt. Ytterligare restriktioner är tillämpliga, se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) en fullt garanterad nyemission av stamaktier av serie B om totalt cirka 1,5 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Prospektet avseende Företrädesemissionen (”Prospektet”) har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjordes idag. Prospektet finns tillgängligt på SBB:s webbplats avseende transaktionen (www.sbbnordeninfo.se) och Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt).

Avstämningsdag för Företrädesemissionen var den 22 november 2019, dvs. aktieägare som var direktregistrerade i aktieboken hos Euroclear Sweden AB denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen. Förtryckt emissionsredovisning med bifogad bankgiroavi kommer även att skickas till aktieägare i SBB som var direktregistrerade på avstämningsdagen den 22 november 2019.

Tidplanen för Företrädesemissionen följer nedan:

25 november 2019 Offentliggörande av prospekt
26 november – 5 december 2019 Handel i teckningsrätter
26 november – 9 december 2019 Teckningsperiod
26 november – 19 december 2019 Handel i Betalda Tecknade Aktier (BTA)
Omkring den 11 december 2019 Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
Omkring den 12 december 2019 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
Omkring den 30 december 2019 Första dag för handel i de nya stamaktierna av serie B

Tecknings- och garantiåtaganden

Ilija Batljan (personligen och via Ilija Batljan Invest AB), Fredrik Svensson (via AB Arvid Svensson), Sven-Olof Johansson (via Compactor Fastigheter AB), Lars Thagesson, Lennart Schuss (via Skoga Invest AS) och Oscar Lekander, samtliga medlemmar av SBBs styrelse och/eller ledning, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av samtliga teckningsrätter de erhåller, samt har ingått garantiåtaganden avseende hela Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för tecknings- och garantiåtagandena.

Rådgivare

SBB har anlitat Goldman Sachs International och J.P. Morgan som Joint Global Coordinators, ABGSC, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank och Kempen som Joint Bookrunners och Danske Bank och Nordea som Co-Managers. Vinge och Clifford Chance är legala rådgivare åt SBB och Shearman & Sterling och Hammarskiöld är legala rådgivare till Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners och Co-Managers i samband med Företrädesemissionen.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan, ABGSC, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank, Kempen, Danske Bank och Nordea agerar endast för SBB och inte för någon annan i samband med Företrädesemissionen, och ansvarar inte för att någon annan person än SBB får det skydd som erbjuds SBB eller för rådgivning i samband med Företrädesemissionen, i förhållande till innehållet i detta pressmeddelande eller någon annan transaktion, arrangemang eller annat ärende som hänvisas till i detta pressmeddelande. Goldman Sachs International, J.P. Morgan och Citigroup Global Markets Limited är auktoriserade av den så kallade Prudential Regulation Authority (”PRA”) och står under tillsyn i Storbritannien av PRA och den så kallade Financial Conduct Authority (”FCA”). Deutsche Bank AG är auktoriserad av tysk banklagstiftning (med Europeiska centralbanken som behörig myndighet) och Deutsche Bank AB, London Branch är vidare auktoriserad av PRA och är föremål för tillsyn från den Europeiska centralbanken och BaFin, Tysklands federala finansiella tillsynsmyndighet och är föremål för begränsad reglering av FCA och PRA.

Ytterligare information

Information om Företrädesemissionen finns tillgänglig på: www.sbbnordeninfo.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25

november 2019 kl. 19:15 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

 SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SBB. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SBB kommer endast att ske genom det prospekt som SBB offentliggjort den 25 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande av försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Inga aktier eller andra värdepapper i SBB har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i Förenta staterna.

Prospekt:

SBB – Prospekt Företrädesemission