Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har vid ett strategimöte idag beslutat om ett antal fokusområden för bolaget som komplement till de finansiella och operationella målen. Fokusområdena knyter an till den kapitalmarknadsdag som hölls i juni 2020 och presenteras i syfte att ge kapitalmarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning framåt.

Fokus på fastighetsförvaltning: Integrationen av Hemfosa är nu fullt ut genomförd. Bolaget har tagit det bästa från båda organisationerna och skapat en gemensam förvaltningsorganisation med tre tydliga ben – samhällsfastigheter, bostäder och LSS-boenden – som säkerställer en effektiv och kvalitativ förvaltning framåt.

Fokus på att bygga hyresrätter i Stockholm och Göteborg: Av bolagets tidigare kommunicerade målsättning om att uppnå att fastighetsvärde om 125 mdkr år 2025, ska minst 15 mdkr av fastighetsvärdet utgöras av hyresrätter i Stockholm och Göteborg. Utöver förvärv kommer SBB att använda sin stora byggrättsportfölj för att bygga hyresrätter både för egen förvaltning samt via joint ventures med parter som tar byggrisken.

Fokus på äldreboenden: Antalet äldreboenden i egen förvaltning ska öka kraftigt och därmed ska den totala hyresintäkten från äldreboenden och LSS-boenden dubbleras till år 2025, från nuvarande nivå om drygt 800 mkr till 1,6 mdkr årligen. SBB bedömer att behoven av äldreboenden fortsatt kommer att öka i takt med att befolkningen åldras. Bland de nordiska välfärdsstaterna läggs i snitt 1,98 procent av BNP på äldreomsorg.

Fokus på rating: Bolagets uppfattning är att man redan idag uppfyller de parametrar som ställs för BBB baserat på koncernens finansiella ställning, samt för BBB+ baserat på nuvarande intjäningsförmåga. SBB kommer arbeta aktivt för att den faktiska ratingen ska spegla bolagets finansiella ställning och intjäningsförmåga.

Fokus på hållbarhet: SBB:s styrelse har etablerat ett hållbarhetsutskott med Sven-Olof Johansson som ordförande. Mats Andersson, tidigare vd för Fjärde AP-fonden och en pionjär inom hållbara investeringar, kommer att ingå i utskottet som extern medlem. SBB kommer också att lansera ett ramverk för sociala obligationer.

Fokus på utdelning: SBB:s utdelningspolicy är att generera en stabilt ökande årlig utdelning per stamaktie A och B. Baserat på nuvarande ställning och utsikter är styrelsens ambition att föreslå en utdelning om 1 krona per stamaktie A och B till årsstämman 2021. 

”SBB:s uppgift är fortsatt att vara en pålitlig och långsiktig samhällsaktör som på ett hållbart sätt levererar aktieägarvärde, god lönsamhet och starka resultat i alla situationer. Vi har tidigare i år presenterat ambitiösa mål, och nu lägger vi i ytterligare en växel med tydliga fokusområden som tar ut riktningen framåt. Vi bedömer att SBB kan hjälpa till att lösa bostadsbristen i landets två största storstadsregioner genom att bygga hyresrätter, samtidigt som vi också ska stärka vår position inom samhällsfastigheter i form av äldreboenden och LSS. Parallellt med fastighetsutvecklingen fortsätter SBB att arbeta mot målet om BBB+ rating samt att tydliggöra hållbarheten i vår affär. Att en pionjär som Mats Andersson blir en del av vårt hållbarhetsutskott visar var ambitionsnivån ligger. Sammantaget och utifrån vår bild av SBB:s fortsatta utveckling känns det glädjande att styrelsen redan nu uttalar en ambition att höja utdelningen till 1 krona per stamaktie A och B nästa år, helt i linje med vårt mål,” säger Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020 kl. 14:00 CET.