Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) samlar bostadsbestånd och bostadsutveckling om 29 miljarder i dotterbolaget Sveafastigheter AB. Det nya Sveafastigheter är en unik plattform för att utveckla och förvalta högkvalitativa hyresbostäder i Sverige.

Uthyrningsgraden inom Sveafastigheter är 94 procent och driftnettoökningen innevarande år uppgick till 13,6 procent i jämförbart bestånd. Sveafastigheter äger och förvaltar 14 498 lägenheter, exklusive delägda bolag, samt har byggrätter för 15 485 lägenheter. Utöver detta har SBB i delägda bolag 7 284 lägenheter och ambitionen är att en stor del av det ska gå över till Sveafastigheter. Sveafastigheter är välpositionerat för att realisera projektvinster och marknadsförutsättningarna för fastighetsutveckling bedöms förbättras successivt under 2024.

Sveafastigheter, kommer att styras av en självständig styrelse och ledning med Erik Hävermark som affärsutvecklingschef och tillförordnad vd samt Martina Lous-Christensen som CFO. Erik Hävermark var tidigare projektutvecklingschef på SBB och Martina Lous-Christensen kommer närmast från rollen som Finance Director på Alma Property. Tillsammans med SBB kommer den nya ledningsgruppen att exekvera planen för ägarspridning av Sveafastigheter under 2024. Ägarspridning av Sveafastigheter leder till en fördelaktig position för bolaget där finansiell stabilitet uppnås och den operativa verksamheten effektiviseras.

”SBB:s nya koncernstruktur följer en tydlig förvaltningsmodell och portföljstrategi där Sveafastigheter blir ett av våra nyckelinnehav. Vi skapar optimala förutsättningar för att Sveafastigheter ska kunna dra nytta av sin unika marknadsposition och tillväxtresa. Jag är övertygad om att Erik Hävermark med sin erfarenhet och kompetens kommer vara en nyckelperson för att leda Sveafastigheter genom denna omställning”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Ola Svensson tillsätts som förvaltningschef. Ola Svensson har 25 års erfarenhet av bostadsförvaltning inom SBB, Rikshem, Akelius. Resterande delar av ledningen tillsammans med styrelsen för Sveafastigheter kommer offentliggöras vid ett senare tillfälle. Hela förvaltningsorganisationen för SBB:s bostäder har överförts till Sveafastigheter. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.