Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) och det helägda dotterbolaget Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har idag beslutat att i enlighet med villkoren för hybridobligationerna frivilligt senarelägga räntebetalningarna på samtliga hybridobligationer. SBB senarelägger räntebetalning intill den tidigare tidpunkten av (i) en tvingande omständighet som föranleder återbetalning av uppskjuten ränta inträffar i enlighet med villkoren för hybridobligationerna och (ii) SBB meddelar att uppskjuten ränta ska betalas i enlighet med villkoren för hybridobligationerna. Åtgärden vidtas för att stärka likviditeten.

ISIN Nominell skuld Återköpt Förfallodatum Räntesats Typ Senarelagda räntebetalningar från och med ränteförfallodag
SE0013359148 1 500 MSEK 0 MSEK  Hybrid  3,50% + STIBOR  SBB, Hybrid 28 januari 2024
SE0013234531 575 MSEK 278 MSEK  Hybrid  6,85% + STIBOR Offentliga Hus, Hybrid 7 april 2024
XS2010032618 500 MEUR 46 MEUR  Hybrid  2,62%  SBB, Hybrid 30 april 2024
XS2272358024 500 MEUR 43 MEUR  Hybrid  2,63%  SBB, Hybrid 14 mars 2024
XS2010028186 500 MEUR 61 MEUR  Hybrid  2,88% SBB, Hybrid Social 30 januari 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 december 2023 kl. 17:45 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.