Som ett steg i SBB:s arbete med att på sikt lösa upp samägda strukturer med bostäder, har SBB tecknat ett ramavtal med Riksbyggen avseende en upplösning av det gemensamma ägandet av bostadsfastighetskoncernen Unobo AB. Innan uppdelning äger SBB 70 procent och Riksbyggen 30 procent av Unobo AB. SBB tänker samordna sin del av fastigheterna inom Unobo AB med Sveafastigheters bostadsbestånd. Riksbyggen fortsätter att förvalta Unobo AB:s bestånd fram till utgången av 2024.

”SBB:s nya koncernstruktur följer en tydlig förvaltningsmodell och portföljstrategi. Sveafastigheter är ett nyckelinnehav som ska äga koncernens bostadsinnehav. Vi får nu möjlighet att samordna det kvarvarande beståndet från Unobo med Sveafastigheter, vilket förenklar koncernstrukturen och skapar effektiviseringsvinster,” säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Fastigheterna har fördelats baserat på en uthyrningsbar yta om ca 500 000 kvm. Riksbyggen förvärvar fastigheter motsvarande sin andel av Unobo AB samtidigt som SBB förvärvar Riksbyggens 30 procentiga andel i Unobo AB som därmed blir helägt av SBB. Kvar i Unobo AB blir ca 5 200 lägenheter fördelade på 63 fastigheter om totalt ca 355 000 kvm. Störst del av det kvarvarande beståndet är beläget i Linköping, Helsingborg och Skellefteå. Kvarvarande fastigheter i Unobo AB har ett bokfört värde om 8,4 mdkr per den 31-12-2023. Affären är villkorad sedvanliga fullföljandevillkor avseende upptagande av finansiering och förväntas slutföras i maj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.