Den 15 november 2019 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) (”Erbjudandet”). Den 23 december 2019 meddelade SBB att de efter den initiala acceptfristen kontrollerade 87,8 procent av aktierna i Hemfosa samt att de förlängde acceptfristen i Erbjudandet. SBB meddelar idag att de avser genomföra en ytterligare utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen genom att tidigarelägga utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen för aktieägare som accepterar Erbjudandet senast den 10 januari 2020.

För att möjliggöra för de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen att erhålla vederlag så snart som möjligt meddelar SBB idag att de kommer genomföra en ytterligare utbetalning av vederlag under den förlängda acceptfristen. Denna ytterligare utbetalning av vederlag kommer omfatta aktier för vilka accepter erhållits senast den 10 januari 2020 och beräknas kunna påbörjas omkring den 16 januari 2020.

I enlighet med vad som tidigare meddelats pågår den förlängda acceptfristen till och med den 15 januari 2020. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen, men vilkas accepter erhålls efter den 10 januari 2020, beräknas kunna påbörjas omkring den 23 januari 2020.

Så som tidigare meddelats kommer val gjorda enligt Mix & Match-möjligheten av praktiska skäl inte att kunna tillgodoses såvitt avser accepter som inkommer efter den initiala acceptfristens utgång. Aktieägare i Hemfosa som väljer att acceptera Erbjudandet under förlängningen kommer således i praktiken att erhålla grundvederlagsalternativet i Erbjudandet. Vidare bör noteras att för det fall styrelsen i Hemfosa, i enlighet med stämmans beslut, beslutar om utbetalning av utdelning på stamaktien och preferensaktien med avstämningsdag 10 januari 2020 kommer kontantvederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. SBB kan komma att förvärva aktier i Hemfosa på marknaden under den förlängda acceptfristen.

SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. För det fall SBB, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av aktierna i Hemfosa avser SBB att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Hemfosa. I samband härmed avser SBB verka för att Hemfosas aktier avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 januari 2020 kl. 15:00 CET.

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank (kontakt: [email protected] / 08-4638300). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.