SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET:

Året i korthet, kvarvarande verksamhet:

 • Hyresintäkterna uppgick till 4 581 mkr (5 365).
 • Driftsöverskottet uppgick till 3 209 mkr (3 615).
 • Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 296 mkr (3 216).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 1 222 mkr (3 485).
 • Resultat före skatt uppgick till -22 285 mkr (-10 825), varav:
  • Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 2 241 mkr (2 686). Resultatet inkluderar Förvärvs- och omstruktureringskostnader på -90 mkr (-120).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med -13 277 mkr (-3 681).
  • Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med -6 017 mkr (-1 866).
  • Finansiella poster ingår med -1 258 mkr (-2 402) varav kostnader för förtidsinlösen lån ingår med -118 mkr (424) och valutakursdifferenser med -144 mkr (-1 991).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -2 580 mkr (-1 560).
 • Periodens resultat uppgick till -20 488 mkr (-10 361) efter avdrag för uppskjuten skatt om 2 240 mkr (741) och aktuell skatt om -443 mkr (-277), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -15,05 kr (-7,61) före utspädning.
 • Periodens resultat inkl. avvecklande verksamhet uppgick till -22 740 mkr (-9 811), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -16,60 kr (-7,23) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 73,2 mdkr (135,6).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 17 873 mkr (45 040), motsvarande 12,29 kr (30,97) per aktie före utspädning.
 • Styrelsen föreslår ingen ny utdelning för stamaktie A och B (1,44) och inte heller för stamaktie D (2,00).

Fjärde kvartalet i korthet, kvarvarande verksamhet:

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 069 mkr (1 309).
 • Driftsöverskottet uppgick till 713 mkr (784).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var -276mkr (802).
 • Resultat före skatt uppgick till -4 928 mkr (-8 025)

”SBB fortsätter att ta viktiga steg för att realisera strategin och dela upp bolaget i tre affärsområden för bättre styrning, ökad transparens och bättre förutsättningar för kapitalanskaffning.”

Leiv Synnes
Verkställande direktör

Bilaga: Bokslutskommuniké 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury Director, [email protected], [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2024 kl. 08:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.