SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2024 I KORTHET:

Kvartalet i korthet , kvarvarande verksamhet

 • Hyresintäkterna uppgick under perioden till 1 109 mkr (1 153). I jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 3,9 procent.
 • Driftsöverskottet uppgick till 736 mkr (742). I jämförbart bestånd steg driftnettot med 3,0 procent.
 • Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 289 mkr (398).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 87 mkr (284).
 • Resultat före skatt uppgick till -1 302 mkr (-4 123), varav:
  • Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 514 mkr (593). Resultatet inkluderar Förvärvs- och omstruktureringskostnader på -14 mkr (-10).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med -1 984 mkr (-2 223).
  • Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med -192 mkr (-369).
  • Finansiella poster ingår med 374 mkr (-923) varav resultat från förtidsinlösen av lån ingår med 797 mkr (-116) och valutakursdifferenser med -156 mkr (-483).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -13 mkr (-1 199).
 • Periodens resultat uppgick till -1 158 mkr (-4 024) efter avdrag för uppskjuten skatt om 259 mkr (213) och aktuell skatt om -114 mkr (-115), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -0,94kr (-4,08) före utspädning.
 • Periodens resultat inkl. avvecklande verksamhet uppgick till -1 158 mkr (-3 898), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -0,94 kr (-4,00) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 67 343 mdkr (73 205).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 18 030 mkr (38 983), motsvarande 12,40 kr (26,81) per aktie före utspädning.

”Utvecklingen under kvartalet bekräftar den förmåga SBB har, att över tid öka driftnettot och samtidigt upprätthålla en hög uthyrningsgrad i jämförbara bestånd. Ett stigande driftnetto kommer att driva tillväxt i SBB:s tillgångsvärden och ge en förbättrad situation för bolagets alla intressenter.”

Leiv Synnes, Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury Director, [email protected], [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2024 kl. 08:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.