Med hänvisning till pressmeddelandet från Hemfosa Fastigheter AB (publ) (Hemfosa) den 21 mars 2014, meddelar Hemfosa idag att Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) och Swedbank AB (publ) (Swedbank) har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo att teckna ytterligare 4 347 826 nya aktier i Hemfosa. Detta innebär att totalt 38 856 705 aktier, motsvarande cirka 59 procent av det totala antalet aktier i Hemfosa, har sålts i erbjudandet och att det totala antalet aktier i Hemfosa kommer att uppgå till 65 720 104 aktier.

SEB och Swedbank har också meddelat Hemfosa att stabiliseringsperioden hänförlig till erbjudandet har avslutats idag samt att inga stabiliseringsåtgärder har vidtagits inom ramen för erbjudandet.

Nyemissionen av de ytterligare 4 347 826 aktierna avses registreras vid Bolagsverket omkring den 2 april 2014. Antalet aktier och röster i Hemfosa kommer därmed att öka från 61 372 278 till 65 720 104. Sedan emissionen registrerats vid Bolagsverket kommer aktierna att överföras till de institutionella investerare som tidigare ställt aktier till förfogande för leverans till de som tilldelats aktier i samband med börsnoteringen av Hemfosa.

När aktierna återlämnas kommer vissa av de institutionella ägarna i Hemfosa att, i den utsträckning det krävs, avge s k flaggningsmeddelanden. Flaggningarna innebär inte några förändringar av dessa ägares ursprungliga aktieinnehav.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller kontakta:

Jens Engwall, VD, [email protected], mobil: +46 706 90 6550

Karin Osslind, CFO, [email protected], mobil: +46 707 94 9337