Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i
USA, Australien, Japan, Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig
inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare
prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.

En slutlig sammanräkning i Morphic Technologies ABs (”Morphic”)
nyemission visar att 121 321 458 aktier, motsvarande 74,0 procent av de
erbjudna aktierna, tecknades med stöd av företrädesrätt. 8 297 563
aktier motsvarande 5,1 procent av de erbjudna aktierna tecknades utan
stöd av företrädesrätt, i enlighet med de principer som beskrivs i
prospektet. Resterande del av emissionen, 34 253 001 aktier, motsvarande
20,9 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats av det konsortium av
emissionsgaranter som kommunicerats i samband med nyemissionen.
Sammantaget innebär detta att nyemissionen är fulltecknad och att
Morphic tillförs 393,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Villkoren i nyemissionen innebar att aktieägarna med företrädesrätt fick
teckna en ny aktie för varje befintlig aktie. Emissionskursen var 2,40
kronor. Sista dag för teckning var den 13 oktober 2008. Genom
nyemissionen ökar antalet aktier i Morphic med 163 872 022 till 327 744
044, varav 11 968 000 A-aktier och 315 776 044 B-aktier.
Aktiekapitalet ökar med cirka 6,6 miljoner kronor till cirka 13,1
miljoner kronor. De nyemitterade aktierna som tecknats med
företrädesrätt beräknas vara aktieägarna tillhanda och bli föremål för
handel vid OMX Nordiska Börs Stockholm från och med 21 oktober 2008.

De som tecknat utan stöd av företrädesrätt har tilldelas aktier i
enlighet med de principer som beskrivs i det prospekt som upprättats i
samband med nyemissionen. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan
företrädesrätt lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, vilket skedde
den 20 oktober 2008. Efter att betalning av aktierna har registrerats
kommer aktierna att levereras till aktieägarnas konton snarast möjligt.
Inget meddelande utgår till dem som inte erhållit tilldelning.

Samtliga emissionsgaranter har valt garantiarvode i form av kontant
ersättning. Det medför att det inte kommer ges ut fler nya aktier genom
kvittningsemission i samband med nyemissionen.