På begäran av SSM Holding AB (”SSM”) kallade agenten till möte med obligationsinnehavare genom skriftligt förfarande för att besluta om villkorsändring gällande bolagets utestående obligationslån. Förfarandet har nu löpt ut och SSM har erhållit obligationsinnehavarnas godkännande av villkorsändringarna.

Hänvisning görs till pressmeddelande daterat den 9 oktober 2020 angående kallelse till SSMs skriftliga förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) för att besluta om ändring av villkoren (”Obligationsvillkoren”) för SSMs utestående obligationer om maximalt 700,0 MSEK (varav 300,0 MSEK är utestående och där SSM är innehavare av obligationer om 23,2 MSEK) med förfallodag i maj 2022 (ISIN SE0008040893) (”Obligationerna”).

Det Skriftliga Förfarandet löpte ut den 28 oktober 2020. Antalet obligationsinnehavare som deltog i det Skriftliga Förfarandet var tillräckligt för att uppfylla kvorumkravet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna förslaget (såsom definierat ”Request” i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet). Förslaget i det Skriftliga Förfarandet har således accepterats.

Följaktligen har Obligationsvillkoren ändrats innebärande att SSM tillåts notera Obligationerna vid Nasdaq First North. SSM har initierat arbetet med en notering av Obligationerna vid Nasdaq First North.

Till följd av obligationsinnehavarnas godkännande av förslaget är det Event of Default (såsom definierat i villkoren) som uppstod och var utestående per den 23 oktober 2020 inte längre utestående och SSM efterlever villkoren för Obligationerna.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef

E-post:
[email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

 

Om SSM Holding AB (publ)      
SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och per 30 juni 2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017.
www.ssmlivinggroup.com