SSM och studieförbundet Bilda har den 25 februari träffat ett avtal avseende köp respektive försäljning av samtliga aktier i bolaget DKSS Fastighetsaktiebolag. Bolaget bedriver idag en kommersiell förvaltningsverksamhet med inriktning på utbildningsverksamhet. Fastigheten har ett strategiskt intressant läge belägen endast 200 meter från Älvsjö station, med pendeltåg och bussar som förbinder området med hela Storstockholm.

SSM ser stor potential i att genom aktiv förvaltning och strategisk utveckling av fastigheten över tid, skapa en attraktiv värdetillväxt.

Under de senaste årtiondet har en omvandling av de centrala delarna av Älvsjö genomförts med tillkomst av både nya bostäder och ett nytt centrum. I början av 2012 påbörjade staden ett programarbete för området Älvsjö-Örby i syfte att bygga cirka 10 000 nya bostäder inom området. Stockholms Stads syfte med programmet är att skapa en blandstad där ny bebyggelse i form av bostäder och verksamheter blandas med befintlig bebyggelse. SSM avser att inom kort tillsammans med Stockholmsstad initiera en detaljplaneprocess i syfte att utveckla närmare 450 hyresrätter på fastigheten. Byggstart förväntas kunna ske under 2018.

– Under drygt 40 år har fastigheten fungerat väl för oss som studieförbund och som en viktig mötesplats för idéburna organisationer. Nu är fastigheten inte längre en rörelsefastighet och det är rätt läge för oss att avyttra, säger förbundsrektor Kerstin Enlund.

SSM:s vision är att utveckla Stockholmsregionens mest efterfrågade bostäder. Många inom vår målgrupp kan tänka sig att hyra sin bostad istället för att köpa den, därför arbetar vi sedan början av 2015 för att utöver bostadsrätter och studentbostäder också utveckla hyresrätter för morgondagens stockholmare. Vårt mål är att byggstarta 1 000 bostäder per år från och med 2018, varav 300 planeras vara hyresrätter.

– Projekt Herrgården är en utmärk möjlighet att förverkliga ett stort hyresprojekt med ett strategiskt intressant läge vid Älvsjö Centrum, säger Mattias Roos, VD SSM

SSM har i dagsläget cirka 1 287 lägenheter i produktion.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Roos, VD, tel. 0706-185 199