Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM Holding AB (publ) (”SSM”). Erbjudandet omfattar överlåtelse av samtliga utestående aktier i SSM mot ett vederlag om 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie
i SSM, motsvarande 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM (”Erbjudandet”).

Erbjudandet i korthet enligt Amastens offentliggörande

 • Amasten erbjuder 1,20 nya stamaktier i Amasten för varje befintlig aktie i SSM,
  motsvarande 6 nya stamaktier i Amasten för 5 befintliga aktier i SSM.
 • Erbjudandet värderar varje aktie i SSM till:
  – 9,65 SEK baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2020 (den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande); och till
  – 9,76 SEK baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Amastens stamaktie på Nasdaq First North Premier de senaste 30 handelsdagarna fram till och med 13 oktober 2020.
 • Det erbjudna vederlaget motsvarar en premie om[1]:
  – 8,9 procent jämfört med stängningskursen om 8,86 SEK för aktien i SSM på Nasdaq Stockholm den 13 oktober 2020 (den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande),
  – 19,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för aktien i SSM på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna fram till och med den 13 oktober 2020.

Ytterligare information om Erbjudandet: ir.amasten.se/ssm

Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) och Gösta Welandson med bolag som tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar 45,4 procent av samtliga aktier och röster i SSM har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Amasten kontrollerar för närvarande 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM.

Vidare har Länsförsäkringar Fondförvaltning, som kontrollerar cirka 9,8 procent av samtliga aktier och röster i SSM uttalat sig positiv till Erbjudandet, men har inte genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

Kommentar från styrelsen

Styrelsen i SSM har bildat en oberoende budkommitté (”Kommittén”) för att utvärdera Erbjudandet. Kommittén består av fyra oberoende styrelseledamöter och Jonas Wikström har utsetts till ordförande i Kommittén. Bengt Kjell är styrelseordförande i Amasten, som lämnat Erbjudandet, och Krister Karlsson är vice VD för SBB, som oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Således anses Bengt Kjell och Krister Karlsson inte vara oberoende och ingår därför inte i Kommittén och har inte, och kommer inte att delta i styrelsens utvärdering av eller beslut om Erbjudandet.

Kommittén kommer tillsammans med sina rådgivare att utvärdera Erbjudandet samt inhämta ett värderingsutlåtande, så kallad fairness opinion. Kommittén kommer att offentliggöra sitt formella utlåtande om Erbjudandet senast två veckor före utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

Rådgivare
Kommittén har anlitat SEB Corporate Finance som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

   
Denna information är sådan information som SSM Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 08:15 CEST.

För mer information, vänligen kontakta Jonas Wikström, ordförande för SSMs budkommitté,
som nås via:

Ann-Charlotte Johansson
Chef Kommunikation & IR

Telefon: +46 (0)761-65 17 71
E-post:
[email protected]

   
Om SSM Holding AB

SSM utvecklar och producerar ytsmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, när allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Stockholmsområdet och per 30 juni 2020 finns cirka 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterade på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

[1] Baserat på stängningskursen för Amastens stamaktie om 8,04 SEK på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2020 (den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande)