– Avyttrar projekten Järnet och hälften av Älvsjö Quarters till närstående

SSM Holding AB (publ), (”SSM” eller ”Bolaget”) Sveriges ledande bostadsutvecklare inom ytsmarta och prisvärda bostäder, fortsätter att realisera Bolagets nyligen antagna femåriga affärsplan för 2020 – 2024 i syfte att skapa värde och optimera kassaflöde. Bolaget har idag ingått avtal avseende försäljning av hela projektet Järnet samt 50 procent av projektet Älvsjö Quarters till ett sammanlagt försäljningspris om cirka 34,0 MSEK. Avtalen har ingåtts med närstående till SSM, varför SSM:s styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna transaktionerna.

SSM antog under Q3 2019 en ny femårig affärsplan för 2020 – 2024. Affärsplanen har ett tydligt fokus på ett balanserat risktagande samt optimering av kassaflöde i närtid. Projekten Bromma Boardwalk och Bromma Square har redan avyttrats med en positiv kassaflödeseffekt efter det att affärsplanen antogs.

SSM tar nu ett ytterligare strategiskt steg inom ramen för affärsplanen genom att idag ingå avtal med Masugnen 1 Fastighets AB (under namnändring från Goldcup 25289 AB) avseende försäljning av hela projektet Järnet (Masugnen 1) med cirka 240 byggrätter samt ingå avtal med Clear Real Estate Holding AB (under namnändring från Goldcup 19957 AB) avseende försäljning av 50 procent av projektet Älvsjö Quarters (Stockholm Herrgården 1) med 516 byggrätter. Det sammanlagda försäljningspriset för projekten Järnet och Älvsjö Quarters uppgår till cirka 34,0 MSEK. Transaktionerna är villkorade av sedvanliga avtalsrättsliga villkor.

Masugnen 1 Fastighets AB och Clear Real Estate Holding AB kontrolleras av SSM:s styrelseledamöter och aktieägare Ulf Morelius samt Ulf Sjöstrand och är därmed att anse som närstående till SSM. Försäljningarna är därmed även villkorade av en bolagsstämmas godkännande.

Styrelsen bedömer att villkoren för försäljningarna är marknadsmässiga och att avtalen i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Externa värdebedömningar avseende projektens marknadsvärde kommer finnas tillgängliga på www.ssmlivinggroup.com tillsammans med fullständigt underlag till den extra bolags-stämman senast tre veckor före stämman.

SSM:s styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för transaktionernas godkännande inom kort.

Denna information är sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 kl. 13:05 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Ann-Charlotte Johansson
Kommunikations- & IR-chef
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)761-65 17 71

Om SSM Holding AB (publ)
SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och vid slutet av december 2019 fanns 4 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com