Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ändrat uppställningsformen för koncernens resultaträkning i sin delårsrapport avseende första kvartalet 2023, utan påverkan på periodens kassaflöde, balansräkning eller resultat. Kompletterande justeringar har skett i uppställningen av koncernens kassaflödesanalys i sammandrag och berörda nyckeltal. Den uppdaterade delårsrapporten är bifogad detta pressmeddelande.

Den uppdaterade uppställningen görs för att uppnå en konsekvent finansiell rapportering för samtliga delårsperioder och helåret 2023 samt till följd av avyttringen av aktier i JM, ett innehav som inte anses vara en del av den operativa verksamheten och resultatet av innehavet redovisas därför som en finansiell post. SBB har även gjort motsvarande överväganden avseende andra innehav.

Den uppdaterade uppställningsformen för första kvartalet påverkar inte periodens kassaflöde, balansräkning eller resultat. Endast uppställningar och rubriceringar har ändrats i enlighet med nedan.

Till följd av den förändrade uppställningsformen i samband med avyttringen av JM anpassar sig SBB även till de förändringar som Bolaget uppfattar att en uppdaterad IAS1 medför, vilket innebär:

  • Värdeförändringar från förvaltningsfastigheter flyttas till rörelseresultatet och raden rörelseresultat införs.
  • Andra poster som tidigare redovisats efter finansiella poster men före skatt redovisas nu också i finansiella poster, såsom värdeförändringar från finansiella instrument, eller alternativt som en del av rörelseresultatet, till exempel nedskrivning/upplösning av goodwill.
  • Den tidigare posten Resultat före finansiella poster utgår från resultaträkningen och återfinns bland Nyckeltal (sidorna 29–30).
  • Uppdaterade beräkningar för EPRA earnings.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, [email protected].

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2023 kl. 07:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.