Hänvisning görs till pressmeddelande den 9 november 2023 angående ett påstått och grundlöst krav från en obligationsägare avseende euroobligationer under EMTN-programmen för 2020 och 2021. SBB Treasury Oyj och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (tillsammans ”SBB”) har informerats om att samma obligationsägare nu har inlett formella rättsliga åtgärder. Obligationsinnehavarens innehav motsvarar cirka 46 miljoner euro i nominellt belopp fördelat över båda EMTN-programmen.

Som tidigare meddelats genom pressmeddelanden den 31 maj 2023 och den 9 november 2023 tillbakavisar SBB påståendet att bolaget skulle ha brutit mot villkoret om räntetäckningsgraden i EMTN-programmen och anser att kravet som mottagits från denna obligationsinnehavare är grundlöst.

SBB kommer att vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att skydda sitt och sina intressenters intressen. Att ge en bedömning av tidsramen är alltid svårt i en rättslig process men SBB och dess rådgivare förväntar sig att det kan ta cirka 18 månader att nå en dom.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Finansdirektör, [email protected], [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024 kl. 20:10 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.