Styrelsen i Amasten Fastighets AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 kl. 15.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

       dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018,

       dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast samma dag (fredagen den 11 maj 2018).

Anmälan ska ske per brev till Amasten Fastighets AB (publ), Att: Årsstämma, Box 240 46, 104 50 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om

a. fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning,

b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c. Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt arvode för arbete i styrelseutskott

10. Val av styrelseledamöter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

12. Avslutande av stämman

Information om föreslagna styrelseledamöter

Som framgår av kallelsen föreslås omval av följande tre (3) ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Rickard Backlund, Elisabeth Norman samt Ilias Georgiadis.  Vidare föreslås nyval av följande tre (3) personer för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Magnus Bakke, Jenny Wärmé och Peter Wågström. För information om styrelseledamöterna hänvisas till Bolagets hemsida. 

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat PDF-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på Bolagets hemsida www.amasten.se under sektionen Investor Relations/Bolagsstämma samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 19 april 2018. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter den 19 april 2018.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan-Erik Höjvall, VD Amasten Fastighets AB (publ), tel. +46 (0)70-553 80 04, [email protected].

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 11.00 CET.

___________________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.