Styrelsen i Amasten Fastighets AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 16 oktober 2017 kl. 14.30 i Scandic Anglais lokaler, med adress Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 14.00.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar deltaga vid extra bolagsstämma ska:

        dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 10 oktober 2017,

        dels senast samma dag (tisdagen den 10 oktober 2017) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget.

Anmälan ska ske per brev till Amasten Fastighets AB (publ), Att: ”Extra bolagsstämma”, Box 24046, 104 50 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Förslag till dagordning

  1.    Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
  3.    Val av en eller två justeringsmän
  4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5.    Godkännande av dagordning
  6.    Beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m.
  7.    Avslutande av stämman 

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat PDF-dokument. Kallelsen kommer även publiceras på Bolagets hemsida www.amasten.se under sektionen Investor Relations/Bolagsstämma samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 18 september 2017. Att kallelse har skett annonseras i Dagens Nyheter den 18 september 2017.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Rickard Backlund, Styrelseordförande Amasten Fastighets AB (publ), tel. +46 (0)70-6559960, [email protected].

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 09.45 CET.

________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök Bolagets hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, www.fnca.se.