Amasten publicerar delårsrapport för januari-mars 2021. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, ir.amasten.se.

– Fortsatt tillväxt under första kvartalet 2021 – 300 procents resultatökning och fastighetsbeståndet ska fördubblas på tre år, säger Mikael Rånes, VD på Amasten Fastighets AB.

Kvartalet januari – mars 2021

  • Hyresintäkterna uppgick till 151 mkr (109)
  • Driftsöverskottet ökade till 62 mkr (48)
  • Direktavkastningen uppgick till 2,6 procent (3,1)
  • Överskottsgraden uppgick till 41,1 procent (43,7)
  • Förvaltningsresultat fastigheter ökade till 29 mkr (23)
  • Periodens resultat uppgick till 128 mkr (42)
  • Resultat per stamaktie 0,18 kr (0,08)
     

Väsentliga händelser under perioden

2021-01-08    Riki-huset i Timrå Green building-klassat.

2021-01-18    Ägarandelen i SSM 99,3 procent.

2021-02-05    Förvärv av central fastighet i Gävle.

2021-02-19    Mikael Rånes utses till VD och Mattias Lundgren till CFO och vVD.

2021-03-19    Avtal försäljning BRF-projekt i Nacka.
 

Väsentliga händelser efter perioden

2021-04-07    Nya finansiella mål presenteras.

2021-04-16    Frånträde BRF-Projekt i Nacka.

2021-04-16    Tillträde utestående 50 procent av projektet Järla Station i Nacka.

2021-04-28    Tillträde fastigheter i Skövde/Mariestad.

2021-04-30    Tillträde fastigheter i Gävle.
 

Perioden i korthet, mkr 2021
jan-mar
2020
jan-mar
Nyckeltal 31 mars 2021
Hyresintäkter 151 109 Substansvärde kr/aktie 8,11
Driftsöverskott 62 48 Eget kapital, kr/aktie 7,55
Finansnetto -24 -16 Fastighetsvärde, mkr 10 857
Förvaltningsresultat fastigheter 29 23 Belåningsgrad 50,1
Värdeförändringar fastigheter 193 36 Soliditet, procent 42,8
Periodens resultat 128 42 Räntetäckningsgrad 2,2

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mikael Rånes, VD, Tel: +46 (0)70-975 14 63, [email protected]

Mattias Lundgren, CFO/vVD, Tel: +46 (0)70-369 48 00, [email protected]
 

Denna information är sådan information som Amasten är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 07.00 CET.

______________________________________________________________________

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger bostäder. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399, [email protected]