SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2021 I KORTHET

 • Hyresintäkterna var 1 325 mkr (1 341).
 • Driftsöverskottet var 858 mkr (895).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 389 mkr (421).
 • Resultat före skatt ökade till 3 117 mkr (1 695), varav:
  • Förvaltningsresultatet ingår med 615 mkr (319). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -43 mkr (-147).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2 333 mkr (1 628).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med 163 mkr (-252).
 • Periodens resultat var 2 735 mkr (1 372) efter avdrag för uppskjuten skatt om -290 mkr (-275) och aktuell skatt om -92 mkr (-48), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,75 kr (0,94) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 104,7 mdkr (80,2).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 41 525 mkr (37 505), motsvarande 31,23 kr (28,21) per aktie.

PROGNOS FÖR 2021

För helåret 2021 beräknas resultat per stamaktie A och B bli 5,15 kr.

”Vi har fyllt fem år. Och ungefär samtidigt blev vi Nordens näst största noterade fastighetsbolag med fastigheter för ca 105 mdkr på balansräkningen. Storleken har betydelse och våra medarbetare och vår infrastruktur skapar en unik investeringsplattform som levererar starka resultat på alla plan. Justerat för engångskostnader för bl.a. återbetalning av dyra lån samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier, hybridobligationer och minoritetsandelar, blev periodens resultat 1,91 kr per stamaktie A och B. Förvaltningsresultatet justerat för engångskostnader steg, i jämförelse med det första kvartalet 2020, med 41 procent till 843 mkr (596). Våra value-add-strategier fortsätter att leverera över plan. Resultatet från byggrättsutveckling & nyproduktion för det första kvartalet 2021 uppgår till 507 mkr att jämföra med målet om 1,0-1,4 mdkr på årsbasis. I slutet av första kvartalet uppgick SBB:s byggrättsportfölj till cirka 2 919 000 kvm BTA motsvarande cirka 42 000 lägenheter vilket tillsammans med en nyproduktionsportfölj om 6 185 lägenheter gör SBB till Nordens ledande fastighetsutvecklare. Resultatet från investeringar i befintligt bestånd under första kvartalet 2021 uppgår till 155 mkr, att jämföra med målet om 600 mkr på årsbasis. Fokus på äldreboende, LSS och hyresrätter intensifieras och vi blickar mot Europa. I slutet av första kvartalet 2021 hade våra 12-månaders rullande intäkter från äldreboenden och LSS-boenden ökat från 800 mkr förra året till 1 084 mkr att jämföra med målet om att uppnå 1,6 mdkr år 2025.”

Ilija Batljan
Verkställande direktör och grundare

Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2021

Delårsrapporten finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 08:00 CET.