SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2023 I KORTHET:

Perioden i korthet, kvarvarande verksamhet

 • Hyresintäkterna uppgick till 3 512 mkr (4 056).
 • Driftsöverskottet uppgick till 2 496 mkr (2 831).
 • Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser uppgick till 1 272 mkr (2 261).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 806 mkr (1 791).
 • Resultat före skatt uppgick till -17 357 mkr (-2 800), varav:
  • Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 1 873 mkr (2 129). Resultatet inkluderar Förvärvs- och omstruktureringskostnader på -39 mkr (-96).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med -10 493 mkr (-1 191).
  • Resultat från joint ventures och intresseföretag ingår med -4 362 mkr (-487).
  • Finansiella poster ingår med -2 085 mkr (-1 906) varav kostnader för förtidsinlösen lån ingår med -113 mkr (-5) och valutakursdifferenser med -1 168 mkr (-1 411).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -2 085 mkr (-1 155).
 • Periodens resultat uppgick till -15 536 mkr (-2 963) efter avdrag för uppskjuten skatt om 2 303 mkr (-44) och aktuell skatt om -482 mkr (-208), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -11,47 kr (-2,41) före utspädning.
 • Periodens resultat inkl avvecklande verksamhet uppgick till -18 559 mkr (-1 861), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -13,55 kr (-1,65) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde, inkl Förvaltningsfastigheter redovisade inom Tillgångar som innehas till försäljning, uppgick till 118,3 mdkr (154,5).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 21 452 mkr (58 269), motsvarande 14,75 kr (40,07) per aktie före utspädning.

Tredje kvartalet i korthet, kvarvarande verksamhet

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 195 mkr (1 364)
 • Driftsöverskottet uppgick till 927 mkr (1 017).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 276mkr (645).
 • Resultat före skatt uppgick till -3 129 mkr (-2 559)

Tredje kvartalet i korthet, inklusive avvecklad verksamhet

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 793 mkr.
 • Driftsöverskottet uppgick till 1 454 mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -6 117 mkr.

”Under kvartalet har en tydligare uppdelning i tre affärsområden genomförts i syfte att underlätta styrning, öka transparens och skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffning. Uppdelningen innebär vidare en specialisering inom respektive affärsområde som över tid ger förutsättning för en ökad lönsamhet.”

Leiv Synnes
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – september 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury Director, [email protected], [email protected]

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2023 kl. 08:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.